Jægersborg Allé 45
2920 Charlottenlund

kontakt@tandnu.dk

3963 9820

Centralt i Charlottenlund – Fri parkering
5 min fra Charlottenlund St. – Handikapvenlig klinik
 • Bro
  Bro

  En bro kan forbinde to lande, to kulturer eller to tænder. En bro kan erstatte en enkelt tand – eller genoprette et helt bid.

 • Tandlaegerne Paa Alléen Patient Liggende I Stol
  Bro

  En bro kan forbinde to lande, to kulturer eller to tænder. En bro kan erstatte en enkelt tand – eller genoprette et helt bid.

 • Tandlaegerne På Allén Ventevaerelset 2012 04 25 23.06.32 0
  Bro

  En bro kan forbinde to lande, to kulturer eller to tænder. En bro kan erstatte en enkelt tand – eller genoprette et helt bid.

Bro

Se priser

Hvad er en bro?

En bro er en fastsiddende erstatning for en eller flere manglende tænder. Den består af en række kroner, som hænger sammen. Den er forankret på en eller flere naturlige tænder (bropiller), der er slebet til for at give plads til den nødvendige materialetykkelse. Bropillerne kan også eventuelt udgøres af implantater. De enkelte tænder i broen kaldes broled. De broled, der sider på bropiller, kaldes broankre; mens de broled, der erstatter manglende tænder, kaldes bromellemled (se billede herunder).

Her på klinikken fremstilles langt de fleste broer i dag af en kerne af ædelmetal for at opnå den bedst mulige styrke. Udenpå brændes et tandfarvet keramisk materiale for at opnå den bedst mulige æstetik. Med en bro er det som regel muligt at opnå et æstetisk tilfredsstillende resultat, da den kan se meget naturlig ud og være tilpasset således, at kontakten til tandkødet er tæt. Se billede herunder.

I mange tilfælde, hvor man mangler en tand eller måske flere, og ønsker at få dem erstattet med en fastsiddende tanderstatning, kan en bro være en rigtig god løsning.

Videoen her viser de muligheder vi har for at erstatte manglende tænder ved hjælp af en bro. Manglende tænder kan erstattes på flere måder, og behandling med implantater kan også være en løsning. Om man skal vælge den ene eller den anden løsning, afhænger af flere ting. Bl.a. forudsætter broløsningen, at der ikke er fremskreden parodontose omkring nabotænderne. Afstanden mellem bropillerne må ikke være for stor. Endvidere foretrækkes det, at bropillerne ikke er uden fyldninger, da tandlægen helst undgår at beslibe sunde naturlige tænder.

Brobehandling

Illustrationen her viser en konventionel 3-leddet bro, der erstatter en enkelt manglende tand. Man benytter de to nabotænder som bropiller. Nabotænderne beslibes, og der fremstilles en bro bestående af tre sammenhængende kroner – et broanker i hver side og et bromellemled i midten. Broen cementeres på bropillerne. Denne type bro benyttes oftest, når nabotænderne i forvejen har behov for kroner. En stor fordel ved denne behandling er således, at bropillerne i samme forbindelse forsynes med kroner, og prognosen for disse tænder hermed forbedres.

Materialer

Materialevalget i forbindelse med fremstilling af en bro er meget vigtigt. Flere faktorer spiller en rolle – krav til styrke, æstetik, pladsforhold, bidforhold m.v.

Guld Før i tiden benyttede man ofte guld til at fremstille hele broen med. Guld er et fremragende materiale til brug for dentale restaureringer. Hvad angår mekaniske egenskaber som hårdhed og elasticitet ligner guldet tandsubstans. Guld kan tilpasses tænderne med stor præcision, og påvirkes tilsvarende af de tryk og træk, som foregår under tændernes funktion. Herved sikres, at der ikke slides på de okkluderende (sammenbidende) tænder i den modsatte kæbe. Som ædelmetal opløses det ikke, og det reagerer ikke med hårdt- eller blødtvæv i området. Der er ikke risiko for at udvikle allergi over for guld. Guld bruges fortsat i vid udstrækning i dag, oftest i legeringer med andre metaller.

Nikkel, kviksølv, andet Nogle tandlæger herhjemme og i udlandet bruger mindre ædle metaller som nikkel, kobber og kviksølv i deres metallegeringer som kerne (skelet) i broer og kroner. Disse metaller er billigere, men har langt fra de samme gode egenskaber som guld. Præcisionen af materialet er dårligere, der er risiko for allergiske reaktioner, og holdbarheden ved stort indhold af disse metaller vil være dårligere, end den er for kroner og broer af ædelmetal. Derfor skal man som patient regne med at skulle udskifte restaureringen væsentligt tidligere, end hvis man havde valgt et kvalitetsmateriale.

Porcelæn Porcelæn eller keramik er materialer, som findes i adskillige kvaliteter og styrker. Udviklingen på dette område er enorm, og mulighederne for at fremstille restaureringer af høj kvalitet såvel styrkemæssigt som æstetisk er i dag langt bedre end for bare 5 år siden. Det er nu i mange tilfælde muligt at fremstille broer af fuldkeramik, der kvalitetsmæssigt er fuldt på højde med metalkeramiske broer.

Plast Som fyldningsmateriale er plast et fremragende materiale. Det besidder egenskaber ved fyldningsterapi, som er uovertrufne. Tryk her for at læse mere om plastfyldninger. Ved større restaureringer (kroner og broer) er plast dog normalt ikke tilstrækkeligt holdbart. I forbindelse med fremstilling af broer, kan en midlertidig plastbro dog være til stor nytte i den periode, der går, fra tænderne er beslebet til en ny bro, til denne er fremstillet og kan afleveres. En midlertideg plast bro kan også gøre nytte som en ”prøvebro” for at sikre og finde frem til korrekt bidhøjde og udseende af den endelige restaurering. Ved nogle patientgrupper, f.eks. ved tænderskæren (bruxisme), kan plast være en behandlingsmulighed, da plastrestaureringer i disse tilfælde slider mindre på tænderne i den modsatte kæbe.

Andet Der findes også andre og mindre brugte materialer som stål og chrom-cobalt samt specielle typer af fyldningsmateriale f.eks. glasionomer.

Med alle disse forskellige materialer er det muligt at planlægge en behandling, som tager hensyn til både økonomi, holdbarhed og æstetik.

Specielle brotyper

Ætsbro

Ved en ætsbro (billede herover) er erstatningstanden (bromellemleddet) forsynet med små vinger, der med en stærk cement limes fast i udslibninger på bagsiden af nabotænderne. Fordelen ved denne type bro er, at der kun er behov for at beslibe nabotænderne ganske lidt. Endvidere er denne type bro billigere end den konventionelle bro. Til gengæld vil en ætsbro dog ofte hurtigt gå løs og falde af. Ætsbroer bruges primært ved behandling af børn, som lider af tandmangel, og som i voksenalderen skal behandles med implantater.

Ekstentionsbro

En brotype, som tidligere blev benyttet en del, er ekstentionsbroen (billede herover). Denne bro har kun en bropille på den ene side og er således uden forankring i den anden side – man kalder den også ”en svævebro”. Mangler man en tand i fronten, hvor belastningen ikke er så stor, kan denne løsning være en mulighed. Hvis det derimod er en af de store kindtænder, hvor tyggetrykket er betydeligt større, er risikoen for løsning af svævebro dog i de fleste tilfælde så stor, at behandlingen ikke er holdbar. Fordelen ved denne behandling er, at man kun besliber en enkelt tand og derved undgår at fjerne sund tandsubstans.

Holdbarhed og prognose

Langtidsprognosen for broer er rigtig god. Den varierer dog noget afhængigt af patientens evne til renholdelse, kvaliteten af broen og udførelsen. Generelt er ”10-års overlevelsen” på omkring 90% for broer udført på konventionel vis. Når en tand bliver forsynet med en krone eller skal fungere som ”bropille” i en bro, er der en risiko på ca. 10-15% for, at tandnerven siden hen dør. Skulle dette ske, foretages en almindelig rodbehandling, og tanden kan da uden videre fungere normalt herefter.

Skal jeg vælge en bro eller et implantat?

Hvis man mangler en tand og ønsker at få den erstattet med en permanent, fastsiddende løsning, vil valget ofte stå mellem en bro og et implantat. Implantatbehandling er en relativt ny behandlingsform, der vinder mere og mere indpas, og som udføres på flere og flere tandlægeklinikker landet over. Prismæssigt er der som regel ikke den helt store forskel på at få en manglende tand erstattet med en bro eller et implantat. (tryk her for at se priseksempler) Der er en række faktorer, tandlægen skal tage stilling til, før han vælger, om han vil anbefale implantatbehandling eller brobehandling:

 1. Er der behov for erstatning?
 2. Krav til æstetik
 3. Nabotændernes tilstand
 4. Nabotændernes placering
 5. Antal tænder, som skal erstattes
 6. Mængden af knogle i området
 7. Økonomi
 8. Tidsfaktoren
 9. Patientens helbred
 10. Vurdering af risici og bivirkninger ved den enkelte behandling
 11. Prognose

Ad 1 og 2 Det er ikke alle manglende tænder, som ud fra en funktionel betragtning behøver at blive erstattet. Vurderer vi, at sammenbid og tyggefunktion ikke påvirkes af tandmanglen, vil du få denne information. Ældre undersøgelser har vist, at patienter trods manglende kindtænder fortsat kan opretholde en acceptabel tyggefunktion. Ofte er det patientens behov for æstetik, altså at tanden mangler i tandrækken, som er patientens første argument for erstatning. Dette behov har vist sig at veje tungt, og nye undersøgelser viser, at livskvaliteten hos personer med tandmangel er lavere end hos personer med alle deres tænder. Som tandlæge må man derfor acceptere, at patientens egen oplevelse af tilstanden må veje tungt når valg af behandling træffes. Ud fra en æstetisk betragtning vil behandling med implantat ofte give det bedste resultat, da man bevarer knoglens form og højde og derved også tandkødet omkring tanderstatningen. Dette giver det mest naturlige resultat.

Ad 3, 4 og 5 En vigtig faktor i valget mellem implantat og konventionel bro er tilstanden af nabotænderne. Altså om de er sunde og uden fyldninger, eller om de ser ud til under alle omstændigheder før eller siden at få behov for kronebehandling. Hvis prognosen for nabotænderne ser ud til at ville forbedres ved kronebehandling, vil man ved brobehandlingen slå to fluer med et smæk, da broankrene netop vil virke som kroner. Er tænderne derimod sunde og uden fyldninger, vil et implantat være at foretrække, da man ved denne behandling undgår at beslibe dem. Om man kan lave en bro, afhænger også af nabotændernes parodontale tilstand. Tænderne må ikke være for løse, og der må ikke være behandlingskrævende parodontitis. Placeringen og afstanden af tænderne er også afgørende for, om det er muligt at fremstille en bro. Det er ikke muligt at lave en bro, hvis afstanden mellem eventuelle bropiller er for stor. Som hovedregel anbefaler man ikke et ”spænd” på mere end to tænder. I disse tilfælde vil implantatbehandling også være en mulighed.

Ad 6 Implantater vokser fast i knoglen og fungerer som en kunstig rod. Derfor er mængden og kvaliteten af knoglevævet afgørende for, om der kan indsættes et implantat. Det er oftest muligt at erstatte knogle og at opbygge knogle i områder, hvor det mangler; men det er en ekstra fase i behandlingen og også et fordyrende led.

Ad 7 og 8 Prisen for en 3-leddet bro (hvor en enkelt tand erstattes) og et implantat med en krone er omtrent den samme. Er det to tænder, som skal erstattes, er situationen noget anderledes. To implantattænder koster det dobbelte af én; mens en 4-leddet bro (hvor to tænder erstattes) kun koster 33% mere end en 3 leddet. Tiden er en anden vigtig faktor. Efter indsættelsen af et implantat følger en helingsperiode på ca. 3 måneder, og først herefter kan den endelige krone sættes på. Nogle tandlæger vælger at sætte kronen på implantatet langt tidligere; men faktum er, at prognosen for implantatet herved forringes, og her på klinikken behandler vi efter evidensbaserede principper, som sikrer den bedste prognose. (tryk her for at læse mere). En konventionel bro på patientens egne tænder fremstilles på ca. en uge. Så brobehandlingen er langt den hurtigste, hvor der ønskes en fastsiddende erstatning af en tand.

Ad 9 og 10 Ved implantatbehandling foregår en biologisk proces, hvor god vævsheling er afgørende for et godt resultat. Patientens generelle sundhedstilstand spiller derfor en vigtig rolle i valget mellem bro- og implantatbehandling. Visse typer medicin (bisfosfonater), som gives til bl.a. osteoporosepatienter (knogleskørhed) og til nogle cancerpatienter, ændrer knoglens helingsmønster. Dårligt reguleret diabetes nedsætter immunforsvarets modstandsdygtighed og kroppens evne til at hele. I disse tilfælde og ved visse andre, mindre almindelige sygdomme er det specielt vigtigt, at behandlingsplanlægningen tager hensyn til den generelle sundhedstilstand, og undertiden må man her fravælge kirurgisk behandling og anbefale konventionel brobehandling. Det er altid af stor betydning at vurdere den enkelte patients risiko for bivirkninger, når behandlingen skal planlægges.

Ad 11 Prognosen for en behandling fortæller os, hvor stor sandsynligheden er, for at behandlingen er en succes over en periode. Af faglitteraturen fremgår det, at ”overlevelsen” efter 10 år for implantater er ca. 97%, mens den for konventionelle broer er ca. 95%. Dette betyder, at begge behandlingerne er særdeles forudsigelige og med meget høje succesrater.

Dyr behandling?

Der kan være meget stor forskel på prisen af en bro. Prisen afhænger naturligvis af længden/størrelsen (hvor mange tænder, der skal erstattes), men også materialet spiller en vigtig rolle. Den brotype, vi oftest anbefaler her på klinikken, er fremstillet af de bedste materialer på markedet. Broerne er bygget op i flere lag, yderst et lag af et særligt keramisk materiale, og under dette en bærende konstruktion af guld. I fortandsområdet anbefaler vi af og til en fuldkeramisk bro for at opnå den bedst mulige æstetik. Har man behov for at få erstattet mange tænder med med en bro, bruges i nogle tilfælde en meget speciel type metal af høj styrke kaldet chrom-cobalt. Alle disse materialer er meget kostbare, endvidere er selve processen i fremstillingen af den individuelle bro en langsommelig og tidskrævende affære. Broen opmodelleres i de fleste tilfælde af tandteknikeren i hånden og skal igennem mange processer, før det endelige resultat er klar. Hos os bliver man som patient aktivt involveret i processen og skal til farveprøve, kontrol og tilpasning for at sikre den bedst mulige præcision og æstetik. Udgiften til en kvalitetsbro kan virke høj for mange patienter, og det kan være fristende at overveje et billigere alternativ. Vælger man at få lavet en bro fremstillet i udlandet eller af uædle materialer som plast og alternative metallegeringer vil prisen være lavere – og holdbarheden være dårligere. En bro skal gerne kunne holde i 20 år, og sandsynligheden herfor er langt større ved en kvalitetsbro frem for en ”discount”bro. Det kan altså blive dyrt at købe billigt…

Hvordan fremstilles en bro?

Typisk behandlingsforløb:

 1. Forundersøgelse – aftryk til midlertidig bro (ca. 30 min)
 2. Præparation (beslibning af bropiller), aftrykstagning, isættelse af midlertidig bro – (tiden afhængig af størrelse af broen – 3-leddet bro: ca. 90 min)
 3. Cementering (aflevering) – (ca. 30 min)

Fra aftrykstagning til cementering går der omkring en uge.

Et typisk forløb ved fremstillingen af en bro fremgår af billede herover.

 1. Billede 1: Tandrækken før behandlingen – det ses, at 5. tand i venstre side af undermunden mangler. Der bedøves, og det kontrolleres, at tænderne er 100% bedøvede.
 2. Billede 2: Tandlægen er i færd med at beslibe/forme de to tænder, som skal fungere som bropiller. Bropillerne skal have en meget præcis form, og vinklerne mellem de beslebne flader er af stor betydning for opnåelsen af den bedst mulige stabilitet og æstetik. Der tages aftryk af de præparerede tænder og af tænderne i den modsatte kæbe, som broen skal bide sammen med. Videre tages et sammenbidsaftryk, der sikrer, at modellerne af de to tandrækker placeres korrekt i forhold til hinanden, når teknikeren bygger broen op. Fra aftrykstagningen går der en uge, til den færdige bro kan sættes fast. I mellemtiden er der indsat en midlertidig bro, som skal beskytte tænderne og holde dem på plads i tandrækken.
 3. Billede 3: Den færdige bro prøves for sikre, at pasformen er perfekt. Der tages et røntgenbillede, for se om broens kanter passer præcist til tænderne.
 4. Billede 4: Broen cementeres med en speciel cement eller lim. Overskuddet af cementen fjernes, og der tages igen et røntgenbillede dels for at sikre, at alt cementen er væk, og dels for at have et udgangsbillede til sammenligning ved senere kontroller.
 5. Billede 5: Tandrækken efter behandlingen – broen sidder på plads. Til sidst instrueres i renholdelse omkring broen. (tryk her for at læse mere om renholdelse omkring broer)

Implantatunderstøttet bro

En almindelig bro forudsætter, at patienten har naturlige tænder, der kan anvendes som bropiller. Hvis dette ikke er tilfældet, er det muligt at indsætte to eller flere implantater, der kan fungere som bropiller for broen. Grundlæggende er principperne ved fremstillingen af en implantatbåren bro de samme som ved en bro på naturlige tænder. Med implantaterne er det muligt at erstatte alle tænderne i en kæbehalvdel. På billederne herunder ses en underkæbe, hvor kindtænderne i venstre side mangler.

Tandmangler af denne typer er karakteristisk for patienter, som lider af parodontose. Behandlingen fortages som ved enkelttandsimplantater. Implantaterne installeres i kæbeknoglen, de indheler i 3 måneder, og herefter sættes broen på. Læs mere om implantater.

Bro
Pris inden tilskud
Pr. tand (Guldkeramisk)
Højkvalitetsbro af ædelmetal
Dansk tekniker: Guld-inderkerne med porcelæn (tandfarvet)
Inkl. tilpasning og farveprøve hos tekniker
5.900 – 6.700 kr.
3.800 – 4.600 kr.
5.900 – 6.700 kr.
Pr. tand (Metalkeramisk)
Kvalitetsbro af uædel metallegering
Dansk tekniker: Bio-metal-inderkærne med porcelæn (tandfarvet)
Ekskl. tilpasning og farveprøve
5.100 kr.
3.000 kr.
5.000 kr.
Priseksempel: 3-leddet bro (Guldkeramisk)
Højkvalitetsbro af ædelmetal
Dansk tekniker: Guld-inderkerne med porcelæn (tandfarvet)
Inkl. tilpasning og farveprøve hos tekniker
17.700 kr.
11.400 kr.
17.700 kr.
Priseksempel: 3-leddet bro (Metalkeramisk)
Kvalitetsbro af uædel metallegering
Dansk tekniker: Bio-metal-inderkærne med porcelæn (tandfarvet)
Ekskl. tilpasning og farveprøve
15.300 kr.
9.000 kr.
15.300 kr.

CEREC - Porcelænskrone på ét enkelt besøg.

Pi CEREC AF

Made in Charlottenlund

Hos Tandlægerne på Alléen tilbyder vi vores patienter en unik behandling ved fremstilling af kroner, indlæg og broer.

Vi kan tilbyde at fremstille din porcelænskrone på ét enkelt besøg, ved brug af den top-moderne CEREC-metode. Du slipper for silikoneaftryk og midlertidige alu-hætter. Kronen bliver fremstillet på klinikken, mens du venter og den bliver sat fast med det samme. Så kan du bruge din tid på andet end at gå til tandlæge.

Læs mere

Info

Tandlægerne på Alléen

Jægersborg Allé 45
2920 Charlottenlund

kontakt@tandnu.dk
39 63 98 20

Åbningstider

Mandag - Onsdag
08.00-16.30
Torsdag
08.00-14.30
Fredag
08.00-12.00
Lørdag - Søndag
Lukket

Medlem af

Tandlægeforeningen

Find os

Central beliggenhed - Fri parkering - Nemt med offentlig transport
×

Åbent - Ring til os

Online booking